៨៦១៣៥៦៤៥៦៨៥៥៨

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍
20200508163816

ក្រុមហ៊ុនផលិតញញួរ Diesel Pile

យើងមានក្រុមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ CRM មូលដ្ឋានទិន្នន័យកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងឯកសាររបស់អតិថិជនទាំងអស់របស់យើង។
ការហៅត្រឡប់មកវិញជាទៀងទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលដំណើរការបានល្អ និងបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក។