8613564568558

ප්රදර්ශනය

ප්රදර්ශනය
20200508163816

ඩීසල් පයිල් මිටිය නිෂ්පාදකයා

අපගේ සියලුම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලිපිගොනු සමඟ උසස් දත්ත සමුදා CRM පද්ධතියක් සමඟ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය කිරීමට වෘත්තීය කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත.
නිෂ්පාදන හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව සත්‍යාපනය කිරීමට සහ ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට නිතිපතා ආපසු කැඳවීම් සිදු කෙරේ.