8613564568558

අගල් කැපීම සහ නැවත මිශ්‍ර කිරීම ගැඹුරු බිත්ති ක්‍රම උපකරණ