8613564568558

100

නිෂ්පාදන රටවල් සහ කලාප 100 කට වැඩි ගණනකට අපනයනය කෙරේ.

1921

1921 ෂැංහයි ඉංජිනේරු යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම, සීමාසහිත ස්ථාපිත කරන ලදී.

88

Semw පේටන්ට් බලපත්‍ර 88ක් සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති අතර ඉන් 68ක් අනුමත කර ඇත

24

පැය 24 පුරා අලෙවියෙන් පසු සේවා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය පිහිටුවන්න

පුවත්

මොකක්ද ආරංචිය