៨៦១៣៥៦៤៥៦៨៥៥៨

១០០

ផលិតផលត្រូវបាននាំចេញទៅជាង 100 ប្រទេស និងតំបន់។

១៩២១

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1921 Shanghai Engineering Machinery Co., Ltd.

88

Semw បានដាក់ពាក្យសុំប៉ាតង់ចំនួន 88 ដែលក្នុងនោះ 68 ត្រូវបានអនុម័ត

24

រៀបចំបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ សេវាកម្មក្រោយការលក់ 24 ម៉ោង។

ព័ត៌មាន

តើមានព័ត៌មានអ្វី