៨៦១៣៥៦៤៥៦៨៥៥៨

ការកាត់ Trench និងការលាយបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញនូវឧបករណ៍វិធីសាស្រ្តជញ្ជាំងជ្រៅ