8613564568558

تجهیزات روش دیوار عمیق ترانشه برش و اختلاط مجدد

  • TRD-60D/60E برش ترانشه و اختلاط مجدد تجهیزات به روش سری دیوار عمیق

    TRD-60D/60E برش ترانشه و اختلاط مجدد تجهیزات به روش سری دیوار عمیق

    برش ترانشه اختلاط مجدد روش دیوار عمیق (به اختصار TRD) با روش دیوار مخلوط خاک (SMW) متفاوت است.با روش TRD، ابزارهای اره زنجیری بر روی یک بخش مستطیلی بلند "تست برش" نصب می شوند و در زمین قرار می گیرند تا به صورت عرضی برای برش و ریختن دوغاب، مخلوط کردن، هم زدن و یکپارچه سازی خاک در محل اصلی جابجا شوند. یک دیوار دیافراگمی زیرزمینی بسازید.