8613564568558

تجهیزات برش و تركیب دوباره ترانشه

  • تراش تراش TRD-60D / 60E و تجهیزات مجدداً مخلوط کردن سری سری دیواره های عمیق

    تراش تراش TRD-60D / 60E و تجهیزات مجدداً مخلوط کردن سری سری دیواره های عمیق

    مخلوط کردن دوباره سنگر روش مخلوط کردن دیواره های عمیق (کوتاه مدت TRD) با روش ترکیبی دیوار خاک (SMW) متفاوت است. با استفاده از روش TRD ، ابزار اره های زنجیره ای روی قسمت مستطیلی بلند "پست برش" سوار می شوند و در داخل زمین قرار می گیرند تا به صورت عرضی برای برش و ریختن ریشه ، مخلوط کردن ، آشفتگی و ادغام خاک در محل اصلی جابجا شوند. یک دیافراگم زیرزمینی بسازید.