8613564568558

100

100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു.

1921

1921-ൽ ഷാങ്ഹായ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷിനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായി.

88

Semw 88 പേറ്റൻ്റുകൾക്കായി അപേക്ഷിച്ചു, അതിൽ 68 എണ്ണം അംഗീകരിച്ചു

24

വിൽപ്പനാനന്തര സേവന ഹോട്ട്‌ലൈൻ 24 മണിക്കൂർ സജ്ജീകരിക്കുക

വാർത്ത

എന്താണ് വാർത്ത